โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

 หน่วยงานรับผิดชอบ  สมาคมแม่บ้านทหารบก ร่วมกับกองทัพบก

วัตถุประสงค์

        ๑. เพื่อให้บุตรก่อนวัยเรียนของกำลังพล  ได้รับการดูแลที่ถูกสุขลักษณะและได้รับการพัฒนาที่มีความสมบูรณ์พร้อม  ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  ตามศักยาภาพของเด็กแต่ละคน

         ๒. เพื่อส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และกล้าแสดงออกบนพื้นฐานลักษณะนิสัยที่ดี

         ๓. เพื่อแบ่งเบาภาระการอบรมเลี้ยงดูบุตร  และเป็นสวัสดีการให้กับกำลังพล

         ๔. เพื่อให้การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายในหน่วยทหารของกองทัพบก เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีคุณภาพ

          ๕. เพื่อส่งเสริมให้หน่วยทหารของกองทัพบก  เป็นแกนกลางของชุมชนและสังคมโดยรอบหน่วยทหาร

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

         ๑. กำลังพลและครอบครัวที่พักอาศัยภายในชุมชนทหารมีความเชื่อมั่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และส่งบุตรก่อนวัยเรียนเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐  ของจำนวนบุตรก่อนวัยเรียนที่มีทั้งหมด

         ๒. เด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีพัฒนาการ และความพร้อมในทุกๆด้าน  แบบองค์รวม  สามารถช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย  อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

         ๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับการพัฒนาความพร้อม และผ่านมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามที่สมาคมแม่บ้านทหารบกกำหนด (เกณฑ์พื้นฐานขั้นต่ำ)

         ๔. กำลังพลภายในหน่วย  และผู้ปกครองเด็ก  มีความพึงพอใจ  และให้ความเชื่อมั่นต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับสูงขึ้น

         ๕. ชุมชนรอบค่ายทหาร  และประชาชนใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยทหาร  และกำลังพลเพิ่มมากขึ้น  โดยผ่านกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การประเมินผล

         ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในหน่วยทหารของกองทัพบก  รายงานข้อมูลสถานภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ที่ตั้ง ความพร้อมด้านอาคารสถานที่  จำนวนเด็ก จำนวนเด็กที่เป็นบุตรกำลังพล  จำนวนครู  และบุคลากร กิจกรรมการสอน  การสนับสนุนจากหน่วยทหาร  และองค์กรต่างๆ) พร้อมเสนอแผนงานโครงการร และกิจกรรมที่สำคัญ เพื่อยกระดับมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบกรวบรวม และส่งให้กับสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก รวบรวมและส่งให้กับสมาคมแม่บ้านทหารบก ปีละ ๑ ครั้ง  ภายในเดือนตุลาคมของแต่ละปี

         ๒. สมาคมแม่บ้านทหารบก  จัดคณะกรรมการเดินทางไปตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๑-๔ ปีละ ๑ ครั้ง  เพื่อรวบรวมความคืบหน้าในการดำเนินงาน  และปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น  นำเรียนนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกต่อไป

         ๓. สมาคมแม่บ้านทหารบกจัดการประชุมประจำปี  พร้อมถอดบทเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอื่นๆ  อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในหน่วยทหารของกองทัพบก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

         ๑. บุตรกำลังพลของกองทัพบก  และครอบครัวที่พักอาศัยภายในชุมชนทหารตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม  มีพัฒนาการที่ดี  และพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับปฐมวัยต่อไป

         ๒. กำลังพลของหน่วย มีขวัญ และกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติภารกิจ

         ๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในหน่วยทหารของกองทัพบก  ได้รับการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานให้อยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกัน

         ๔. หน่วยทหารและชุมชนทหารของกองทัพบก ก่อประโยชน์และเป็นที่พึ่งของประชาชน  ตลอดจนชุมชนรอบหน่วยทหาร  อันส่งผลต่อภาพลักษณ์เชิงบวกของกองทัพบก