โครงการศูนย์การเรียนรู้

หน่วยงานรับผิดชอบ  สมาคมแม่บ้านทหารบก ร่วมกับกองทัพบก

วัตถุประสงค์

          ๑. เพื่อเป็นสถานที่สำหรับบุตรหลานกำลังพล  ได้ฝึกทักษะพื้นฐานในการใช้การประยุกต์ต่างๆ เสริมจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน

          ๒. เพื่อเป็นแหล่งค้นหาความรู้ของบุตรหลานกำลังพลที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ของตนเอง  หรือใช้ประโยชน์เพื่อความบันเทิง  โดยมีผู้ให้คำแนะนำและดูแลอย่างใกล้ชิด

          ๓. เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

          ๔. เพื่อกระตุ้น/ส่งเสรสิมให้กำลังพลและครอบครัวรักการอ่าน  และการค้นคว้าข้อมูลข่าวสารต่างๆ

          ๕. เพื่อสร้างเสริม  และปลูกจิตสำนึกกำลังพลและครอบครัว  มีความเสียสละ  และเป็นผู้มีจิตสาธารณะ

          ๖. เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ทั้งในลักษณะห้องสมุดชุมชน  แหล่งค้นคว้าข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต และศูนย์บริหารจัดการความรู้เพิ่มเติมภายในชุมชน

          ๗. เพื่อแบ่งเบาภาระด้านค่าใช้จ่ายของกำลังพล  ด้านค่าบริการการใช้คอมพิวเตอร์จากร้านอินเทอร์เน็ต
          

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

         ๑. บุตรหลานกำลังพล  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐  มาใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ เสริมจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน

         ๒. บุตรหลานกำลังพลที่พักอาศัยภายในค่ายทหาร  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ มาใช้คอมพิวเตอร์  ที่ศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์เพื่อค้นคว้าหาความรู้หรือใช้ประโยชน์เพื่อความบันเทิงตามความเหมาะสม

         ๓.  บุตรหลานกำลังพลที่มาใช้บริการศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ มีพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องเหมาะสม

         ๔. จำนวนกำลังพล และครอบครัว เข้ามาใช้บริการที่ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น

        ๕. ศูนย์การเรียนรู้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หรือกิจกรรมอบรมความรู้ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่มีความมุ่งหมายเดียวกัน  โดยมีกำลังพลและครอบครัวเป็นผู้บริหารจัดการ

        ๖. กำลังพลและครอบครัว  เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในหน่วย  และชุมชนทหารเพิ่มมากขึ้น

        ๗. กำลังพลลดค่าใช้จ่ายด้านค่าบริการการใช้คอมพิวเตอร์จากร้านอินเทอร์เน็ตของบุตรหลานได้

การประเมินผล

        ๑. ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา หรือประธานชมรมแม่บ้านทหารบก  รายงานผลการดำเนินงานให้สมาคมแม่บ้านทหารบก ปีละ ๑ ครั้ง  ภายในเดือนตุลาคม ของแต่ละปี  

        ๒. สมาคมแม่บ้านทหารบก  จัดคณะกรรมการเดินทางไปเยี่ยม  และประเมินผลการดำเนินการตามโครงการปีละ ๑ ครั้ง  เพื่อรวบรวมความคืบหน้าในการดำเนินงานและปัญหาข้อขัดข้องเพื่อนำมาพัฒนาร่วมกัน  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

        ๑. กำลังพลและครอบครัว มีแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกาาค้นคว้าหาความรู้ หรือเพื่อความบันเทิง 

        ๒. กำลังพลและครอบครัว  ได้รับการอบรมให้ความรู้ และคำแนะนำที่มีประโยชน์

        ๓. ลดภาระค่าใช้จ่ายของกำลังพล

        ๔. กำลังพลและครอบครัว  ภายในหน่วยและชุมชนทหาร  มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  อันจุเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้่างความเข้มแข็งให้กับหน่วย  และชุมชนต่อไป