โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ  สมาคมแม่บ้านทหารบก ร่วมกับกองทัพบก

วัตถุประสงค์ 

          ๑. เพื่อให้กำลังพลของกองทัพบกและครอบครัว มีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม

          ๒. เพื่อให้การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในหน่วยทหาร และชุมชนทหารของกองทัพบก เป็นไปอย่างถูกต้องไม่ก่อให้เกิดปัญหาหรือมลพิษ

          ๓. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ และความเข้มแข็งให้กับชุมชนทหารของกองทัพบก

          ๔. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนทหารของกองทัพบก  เป็นแกนกลางขององค์ความรู้ในด้านต่างๆ  ที่จะขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นๆ  รอบหน่วยทหาร

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

          ๑. กำลังพลของกองทัพบกและครอบครัวที่พักอาศัยภายในชุมชนทหาร เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

          ๒. ปริมาณขยะมูลฝอย ภายในหน่วยทหาร  และชุมชนทหารของกองทัพบก  ลดน้อยลง

          ๓. หน่วยทหาร และชุมชนทหารของกองทัพบก  มีความสะอาดเรียบร้อย และไม่มีปัญหามลพิษ

          ๔. มีการจัดตั้งธนาคารขยะภายในหน่วย  และชุมชนทหารของกองทัพบกทุกหน่วย

          ๕. กำลังพลของกองทัพบก  และครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง

          ๖. ชุมชนรอบหน่วยทหารของกองทัพบก  เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยทหาร  และชุมชนทหาร เพิ่มมากขึ้น

การประเมินผล