โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และอาชีพเสริม/ปลดหนี้สิน,ลดรายจ่าย,เพิ่มรายได้

 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ   สมาคมแม่บ้านทหารบก ร่วมกับกองทัพบก

วัตถุประสงค์    

          ๑. กำลังพลและครอบครัว มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

          ๒. เพื่อสร้างค่านิยมในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

          ๓. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสมาชิกแม่บ้าน ให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด

          ๔. มีระบบการบริหารจัดการภายในหน่วยที่มั่นคง  ยั่งยืน ทั้งด้านการผลิตและการตลาด

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

          ๑. กำลังพลและครอบครัว ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ มีอาชีพเสริม

          ๒. กำลังพลและครอบครัว สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อทำอาชีพเสริมมากขึ้น

          ๓. ผลิตภัณฑ์ของสมาชิกแม่บ้านและครอบครัว  ได้รับการรับรอง หรือได้รับรางวัลจากองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน

          ๔. มีระบบบริหารจัดการภายในหน่วยที่มั่นคง ยั่งยืน  ทั้งด้านการผลิตและการตลาด

การประเมินผล

          ๑. ชมรมแม่บ้านของหน่วยทหารสังกัดกองทัพบก  รายงานข้อมูลสถานภาพโครงการฯ  พร้อมเสนอแผนงานโครงการ และกิจกรรมที่สำคัญ  เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา  หน่วยขึ้้นตรงกองทัพบก  รวบรวม และส่งให้กับสมาคมแม่บ้านทหารบก  ปีละ ๑ ครั้ง  ภายในเดือนตุลาคมของแต่ละปี

         ๒. สมาคมแม่บ้านทหารบก จัดคณะกรรมการการเดินทางไปตรวจเยี่ยม และประเมินผลการดำเนินการตามโครงการฯ ในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๑-๔ ปีละ ๑ ครั้ง  เพื่อรวบรวมความคืบหน้าในการดำเนินงานและปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น  นำเรียนนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกต่อไป

          ๓. สมาคมแม่บ้านทหารบกจัดการประชุมประจำปี  พร้อมถอดบทเรียนจากกลุ่มแม่บ้านภายในหน่วยทหารที่ประสบความสำเร็จ เพื่อศึกษาและนำมาถ่ายทอดให้กับกลุ่มแม่บ้านอื่นๆ อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  ระหว่างกลุ่มแม่บ้านของหน่วยทหารสังกัดกองทัพบก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          ๑. กำลังพล แม่บ้าน และครอบครัว  ได้ใช้เวลาว่างร่วมกัน  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างครอบครัวที่อบอุ่น  พร้อมทั้งรายได้เสริมจุนเจือครอบครัว

          ๒. สมาชิกแม่บ้านภายในหน่วยทหารสังกัดกองทัพบก  เกิดความรัก ความสามัคคี จากการเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ ส่งผลต่อความเข้มแข็งของภายในกลุ่มแม่บ้านฯ

          ๓. กำลังพลของหน่วย มีขวัญ และกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติภารกิจ

         ๔. ชุมชนภายในหน่วยทหารของกองทัพบก มีความเข้มแข็ง และสามารถเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอื่นๆ อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์เชิงบวกของกองทัพบก
.