โครงการปันน้ำใจสู่คู่สมรสที่ทุพพลภาพ

 

หน่วยงานรับผิดชอบ  สมาคมแม่บ้านทหารบก ร่วมกับกองทัพบก

วัตถุประสงค์

          ๑. เพื่อให้คู่สมรสกำลังพลกองทัพบกที่ทุพพลภาพ ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างถูกต้องเหมาะสมอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง

          ๒. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลกองทัพบก ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ

          ๓. เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลคู่สมรสกำลังพลกองทัพบกที่ทุพพลภาพให้มีความชัดเจนต่อเนื่องสม่ำเสมอและยั่งยืน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

          ๑. คู่สมรสกำลังพลกองทัพบกที่ทุพพลภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  โดยสังเกตจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกายและจิตใจ

          ๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของครอบครัวกำลังพลที่คู่สมรสทุพพลภาพ  ต่อการดำเนินการของผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ ๘๐ อยู่ในระดับดีถึงดีมาก

          ๓. ผลการดำเนินงานประจำปีบรรลุตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ ๘๐ 

          ๔. ผู้เกี่ยวข้องในการดูแลคู่สมรสกำลังพลกองทัพบกที่ทุพพลภาพ มีการประสานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

          ๕. ฐานข้อมูลคู่สมรสกำลังพลกองทัพบกที่ทุพพลภาพมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา

การประเมินผล

          ๑. กรมแพทย์ทหารบก เป็นผู้ดำเนินงานหลักในการประเมินผลโครงการตามตัวชี้วัดทุก ๖ เดือน

          ๒. สรุปผลการประเมินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          ๑. คู่สมรสกำลังพลกองทัพบกที่ทุพพลภาพ  ได้รับการดูแลที่ถูกต้อง เหมาะสม และต่อเนื่อง

          ๒. คู่สมรสกำลังพลกองทัพบกที่ทุุพพลภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

          ๓. กำลังพลกองทัพบกมีขวัญ และกำลังใจดีขึ้น