โครงการห่วงใยบุตรที่มีความต้องการพิเศษ


 

หน่วยงานรับผิดชอบ  สมาคมแม่บ้านทหารบก

วัตถุประสงค์

      ๑. เพื่อให้ครอบครัวกำลังพลซึ่งมีบุตรที่มึความต้องการพิเศษได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง

       ๒. เพื่อให้แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลครอบครัวกำลังพลซึ่่งมีบุตรที่มีความต้องการพิเศษ มีความชัดเจนและยั่งยืน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

      ๑. บุตรที่มีความต้องการพิเศามีคุณภาพที่ดีขึ้น  โดยสังเกตจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกายและจิตใจ

      ๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของครอบครัวบุตรที่มีความต้องการพิเศษ  ต่อการดำเนินการของผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๐ อยู่ในระดับดี ถึง ดีมาก

      ๓. ผลการดำเนินงานประจำปีบรรลุตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

      ๔. ผู้เกี่ยวข้องในการดูแลบุตรที่มีความต้องการพิเศษมีการประสานการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

      ๕. ฐานข้อมูลบุตรที่มีความต้องการพิเศษมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา

การประเมินผล

      ๑. กรมแพทย์ทหารบกเป็นผุ้ดำเนินงานหลักในการประเมินผลโครงการตามตัวชั้วัดเป็นราย ๖ เดือน และรายปี

      ๒. สรุปผลการประเมินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

     ๑. บุตรที่มีความต้องการพิเศษได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง

     ๒. บุตรที่มีความต้องการพิเศษมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

     ๓. กำลังพลและครอบครัวคลายความกังวลในการดูแลบุตรที่มีความต้องการพิเศษ

     ๔. กำลังพลมีขวัญและกำลังใจดีขึ้น