กิจกรรมตัดเย็บหน้ากากอนามัย ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าข่าวอื่น ๆ