ประวัติความเป็นมาของสมาคมแม่บ้านทหารบก

สมาคมแม่บ้านทหารบก เดิมได้เริ่มจัดตั้งเป็นชมรมแม่บ้านทหารบก ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๐๙ เพื่อสนับสนุนการทำงานของเหล่าทหาร รวมถึงให้การดูแลช่วยเหลือครอบครัวของกำลังพล ในด้านอาชีพเสริมและสวัสดิการต่างๆ ภายหลังจึงได้จดทะเบียนเป็น สมาคมแม้บ้านทหารบก เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๒๐ โดยมี คุญหญิงแสงเดือน ณ นคร ภริยาพลเอก เสริม ณ นคร ผู้บัญชาการทหารบก เป็นนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกท่านแรก


คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร

พลเอกเสริม ณ นคร

ต่อมานับเป็นพระกรุณาคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ในโอกาสที่ พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณารับเป็นพระองค์พระอุปถัมภ์สมาคมแม่บ้านทหารบก เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๒๒ ดังนั้น เพื่อน้อมรำลึกและสำนึกในพระกรุณาคุณตลอดจนเป็นเกียรติประวัติและเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง เหล่าสมาชิกแม่บ้านทหารบกจึงได้ยึดถือ วันที่ ๓ สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายสถาปนาสมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นต้นมา


ที่ตั้งของที่ทำการสมาคมแม่บ้านทหารบกนั้น เดิมเป็นอาคารชั้นเดียว ตั้งอยู่ที่ สโมสรทหารบก(เทเวศร์) ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิระ เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ ต่อมาในปี ๒๕๕๔ กองทัพบก โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ได้กรุณาอนุมัติให้ก่อสร้างที่ทำการสมาคมแม่บ้านทหารบกขึ้นใหม่ ในบริเวณสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. ๑๐๔๐๐ ทั้งนี้เพื่อให้มีพื้นที่กว้างขวาง สามารถรองรับการปฏิบัติกิจกรรมของสมาชิกสมาคมฯ รวมถึงมีส่วนสำนักงานสำหรับคณะกรรมการสมาคมฯ และส่วนร้านค้าที่จำหน่ายผบิตภัณฑ์ของสมาชิกสมาคมฯ ทั้งจากหน่วยทหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ปัจจุบันสมาคมแม่บ้านทหารบกได้รับการแต่งตั้งให้เป็นองค์กรหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ ๗๔๕ ตามประกาศของกระทรวงการคลัง ส่งผลให้ผู้ที่บริจาคเงินให้กับสมาคมฯ สามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้