สมาคมแม่บ้านทหารก
๑๙๗/๑ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐๒ - ๒๗๙ - ๑๐๙๑ - ๒, ๐๒ - ๒๗๙ - ๑๓๕๑ โทรสาร ๐๒ - ๒๗๙ - ๑๓๕๒
197/1 VibhavadiRangsit Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400
Tel. 02 - 279 - 1091, 02 - 279 - 1351 Fax. 02 - 279 - 1352
e-Mail : armywives@hotmail.com
facebook : https://www.facebook.com/thaiarmywives/