คณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านทหารบกคุณเบญจวรรณ สิทธิสาท
นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก
ภริยา พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท
ผู้บัญชาการทหารบกคุณจันทร์ฉาย สิทธิสาร
ภริยา พล.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสาร
รอง ผบ.ทบ.
อุปนายก

คุณจุติพร วรเจริญ
ภริยา พล.อ.สิริศักดิ์ วรเจริญ
ปธ.คปษ.ทบ.
อุปนายก

คุณนริศรา ทิพยจันทร์
ภริยา พล.อ.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์
ผช.ผบ.ทบ.
อุปนายก

คุณจุรีภรณ์ นิลบรรเจิดกุล
ภริยา พล.อ.สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล
ผช.ผบ.ทบ.
อุปนายก

คุณจริยาพร ทองภักดี
ภริยา พล.อ.สสิน ทองภักดี
เสธ.ทบ.
อุปนายก

คุณอภิญญา เก่งถนอมม้า
ภริยา พล.อ.ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า
ปษ.พิเศษ ทบ.

คุณสุวรรณี สุรารักษ์
ภริยา พล.อ.ธนดล สุรารักษ์
ปธ.พิเศษ ทบ.

คุณนุชชุลี เฟื่องเจริญ
ภริยา พล.อ.สุรเดช เฟื่องเจริญ
หน.คณะ ผสธ.ประจำ ผบช.

คุณปรัสญา อจลานนท์
ภริยา พล.ท.สรรชัย อจลานนท์
รอง เสธ.ทบ.(1)

คุณอมรัตน์ ชาญปรีชญา
ภริยา พล.ท.กนิษฐ์ ชาญปรีญา
รอง เสธ.ทบ.(2)

คุณวนิดา นาคพาณิชย์
ภริยา พล.ท.ณัฐพล นาคพาณิชย์
รอง เสธ.ทบ.(3)

หม่อมหลวงพิศเพียงแข บุญญะสิทธิ์
ภริยา พล.ท.วราห์ บุญญะสิทธิ์
รอง เสธ.ทบ.(4)

คุณรมิดา อินทรเจริญ
ภริยา พล.ท.ณัฐ อินทรเจริญ
รอง เสธ.ทบ.(5)

คุณอาภา ยะโสภา
ภริยา พล.ท.สมภพ ยะโสภา
ปช.ทบ.

รศ. ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์
ภริยา พล.ท.อภิรัชต์ คงสมพงษ์
มทภ.1

คุณหญิงรัตนาภรณ์ แชจอหอ
ภริยา พล.ท.วิชัย แชจอหอ
มทภ.2

คุณสุภาพ สิริบรรสพ
ภริยา พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ
มทภ.3

คุณพาลินี นาควานิช
ภริยา พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช
มทภ.4

พ.อ.หญิง อารยา จิตต์แจ้ง
ภริยา พล.ท.สุรใจ จิตต์แจ้ง
ผบ.นปอ.

พ.อ.หญิง อัญชนา เสาวคนธ์
ภริยา พล.ท.คธายุทธ์ เสาวคนธ์
จก.กพ.ทบ.

คุณจุไรลักษณ์ เกษบุรมย์
ภริยา พล.ท.พิศิษฐ์ เกษบุรมย์
จก.ขว.ทบ.

คุณจิตสุดา บัวขาว
ภริยา พล.ท.ชูชาติ บัวขาว
จก.ยก.ทบ.

คุณสุธิรา เหลืองทองคำ
ภริยา พล.ท.ธนเดช เหลืองทองคำ
จก.กบ.ทบ.

คุณน้ำฝน บุณยะวัฒน์
ภริยา พล.ท.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์
จก.กร.ทบ.

คุณกนกวรรณ ศรีนาคา
ภริยา พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา
มทน.1

คุณมะลิวัลย์ เปรุนาวิน
ภริยา พล.ท.ศักดา
เปรุนาวิน มทน.2

คุณวรรณา จารุวัต
ภริยา พล.ท.ธนา
จารุวัต มทน.3

คุณสุภาวดี หมอแก้ว
ภริยา พล.ท.คุณวุฒิ
หมอแก้ว มทน.4

คุณพอฤดี โมกขะสมิต
ภริยา พล.ท.จักรชัย โมกขะสมิต
จก.กช.

คุณรัชตา เอมวงศ์
ภริยา พล.ท.อาวุธ เอมวงศ์
จก.สพ.ทบ.

รศ. พญ.สุรินทร์ทิพย์ เปี่ยมสมบูรณ์
ภริยา พล.ท.ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์
จก.พบ.

พ.อ.หญิง จันทราภา ศรีสวัสดิ์
ภริยา พล.ท.ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์
จก.ยศ.ทบ.

พ.ต.หญิง กนกพร ศุภานุสนธิ์ (อินทุโศภน)
ภริยา พล.ท.วีรชัย อินทุโศภน
ผบ.นรด.

คุณนภัสชล บุญรักษา
ภริยา พล.ท.พิษณุ บุญรักษา
จก.พธ.ทบ.

คุณฐานิตา เขียวขจี
ภริยา พล.ท.สาโรช เขียวขจี
ผอ.ศพม.

พ.อ.หญิง ชกามาศ
ศุกระเศรณี เลขานุการ

คุณศิริลักษณ์ เรียนพืชน์
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์/นายทะเบียน

คุณอภิญญา เก่งถนอมม้า
เหรัญญิก/หัวหน้าฝ่ายโครงการ

คุณสุชาดา ล้อมทอง
หัวหน้าฝ่ายปฏิคม

คุณทิพย์วัลย์ แสนรักษ์
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและ กิจกรรมพิเศษ

พ.อ.หญิง จุฑามาศ โชคระดา
ผู้จัดการร้านค้า

รศ. ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

Copyright © 2016 · All Rights Reserved · www.thaiarmywives.org